OBJECTE I GENERALITATS

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat regulen l’ús del lloc web www.sunbotiga.com.
PUBLIOBSEQUI QUINTILLA CARBONELL, S.L. anomenat a partir d’ara Sun Botiga, informa de les següents dades: PUBLIOBSEQUI QUINTILLA CARBONELL, S.L. amb NIF B17952730 i domicili al Polígon Industrial La Pera, nau 24. 17120 LA PERA (Girona).
A través del seu lloc web www.sunbotiga.com/, a partir d’ara la Web, Sun Botiga proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del lloc web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de comptar amb la condició de “Client”, la qual adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que Sun Botiga posteriorment comunica a través de correu electrònic. La condició de Client suposa l’adhesió a les Condicions d’ús.
En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar ni iniciïn una compra de producte (en endavant, “Usuaris”). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d’aplicació.
CONTACTE: Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar els seus comentaris per email o amb el formulari de contacte.

INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE

Les descripcions dels productes exposats a la Web es realitzen en base a la informació proporcionada pels nostres proveïdors. Tanmateix, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o vídeos relatius als mateixos i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe, continguts en la pàgina web de Sun Botiga, són exposats a la Web de manera orientativa.
Les imatges publicades a la Web poden diferir de l’original segons el dispositiu en què es visualitzin. Sun Botiga no es fa responsable de les possibles alteracions / variacions d’aquesta imatge sobre el producte original.

PREUS

Tots els preus dels productes que s’indiquen a través de la pàgina web dins dels apartats de Sunbotiga.com, inclouen l’IVA i els altres impostos que pogués correspondre. No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l’enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel client.

DISPONIBILITAT

Sun Botiga informa al Client que el nombre d’unitats disponibles es manté actualitzat amb les existències del magatzem i la disponibilitat pels nostres proveïdors. En cap cas Sun Botiga posarà a la venda de forma intencionada més unitats de les que disposi o el proveïdor li hagi reservat.
Sun Botiga farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes. No obstant això, en ocasions, i a causa de causes difícilment controlables per Sun Botiga com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible
que la quantitat finalment servida pel proveïdor difereixi de la comanda realitzada per Sun Botiga per satisfer les comandes dels Clients.
Per al supòsit en què el producte no estigui disponible després d’haver-se realitzat la comanda, el Client serà informat per correu electrònic de l’anul·lació total o parcial d’aquest. L’anul·lació parcial de la comanda a causa de falta de disponibilitat no dóna dret a l’anul·lació de la
totalitat de la comanda. Si arran d’aquesta anul·lació el client vol retornar el producte lliurat haurà de seguir l’estipulat en l’apartat Devolució.

PAGAMENT

El Client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda segons el mètode escollit.
El preu inicial que figura en el lloc web per a cada un dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents per despeses d’enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran detallades prèviament al Client abans de finalitzar i formalitzar la pròpia compra.
El tiquet o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar a la Web a la secció “El meu compte”, “Comandes”.
El Client haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant transferència bancària, pagament a través de Paypal o targeta de crèdit.
De donar-se el cas, el Client haurà de notificar a Sun Botiga qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic, en el menor termini de temps possible perquè Sun Botiga pugui realitzar les gestions oportunes.

SEGURETAT

L’EMPRESA compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol.

FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb la confirmació del procés de compra, Sun Botiga enviarà sempre un email al CLIENT confirmant els detalls de la compra realitzada. Comprovar la safata de SPAM, esporàdicament, poden anar a parar allà.

TERMINIS, LLOC DE LLIURAMENT I EXTRAVIAMENTS

I. Lliurament del producte
Sun Botiga es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció que el Client assenyali al formulari de comanda.
Per tal d’optimitzar el lliurament, agraïm al Client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l’horari laboral habitual.
Sun Botiga no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament introduïda pel Client en el formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o hagin estat omesos.
Sun Botiga informa al Client que és possible que una mateixa comanda es divideixi en diversos lliuraments. Els preus estipulats a la web per el servei de missatgeria està calculat per a comandes que no excedeixin 1kg de pes. En cas que la comanda els superi, Sun Botiga
podrà reclamar a l’usuari / client la diferència de l’import pel servei de missatgeria.
II. Termini de Lliurament
Els enviaments es realitzaran a través de l’agència de missatgeria privada GLS. Les comandes dins de la península seran lliurats en un termini de 24 / 48h. laborables des de la seva preparació. Aquests terminis són mitjans, i per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, Sun Botiga no es fa responsable dels mateixos però si farà una comprovació / reclamació i informés de l’estat de la comanda al Client.
III. Dades de Lliurament, Lliuraments no realitzades i Pèrdua
Si en el moment del lliurament el Client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar una nova entrega. Sun Botiga contracta, com a part del servei el lliurament de missatgeria, la realització d’una sèrie de
accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeix.
En cas que no es pugui realitzar el lliurament de la comanda per part del Client passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda aquest serà retornat als nostres magatzems i el Client s’haurà de fer càrrec de les despeses d’enviament i de retorn a origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió associades.
Si el motiu pel qual no s’ha pogut realitzar el lliurament és la pèrdua del paquet, Sun Botiga no es fa responsable, però el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil·lar entre una i tres
setmanes.
El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant el transportista que, per compte de Sun Botiga , realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l’albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a l’embalatge. Si, posteriorment, una
vegada revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència com cop, ruptura, indicis d’haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a Sun Botiga via email en el menor termini de temps
possible, abans de les següents 24 hores des del lliurament. A partir d’aquest moment no s’atendran incidències per aquest tipus.

DEVOLUCIÓ

Només s’acceptaran devolucions en el cas que el producte sigui erroni o defectuós. Perquè un producte es consideri com a tal, el defecte ha d’estar present abans de la seva venda i de comunicar en un termini de 48 hores després de la recepció de la comanda. Si us plau, escriu-nos a info@sunbotiga.com amb assumpte “devolució”. Tingues en comte que necessitarà el número de comanda i els articles que desitges tornar així com una foto del defecte corresponent. En el cas de Sun Botiga, no s’admet cap canvi o devolució en els següents productes: Peluixos, memòries usb, hoptimist, productes de col.leccions. Un cop es resolgui positivament la sol·licitud de devolució, enviarem un missatger a recollir el paquet perquè ens faci arribar els articles el més aviat possible i poder procedir a l’abonament de l’import corresponent. Passat el termini de devolució no s’acceptaran reclamacions.

Reemborsaments al CLIENT

Únicament en el cas que el producte lliurat sigui defectuós o incorrecte, Sun Botiga reemborsarà també al Client les despeses d’enviament corresponents.
Les devolucions es faran en un termini màxim de 30 dies.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Sun Botiga ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’ inclouen a la Web.
S’adverteix a Clients i Usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, i sense perjudici de l’anterior, el contingut d’aquesta web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.
Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de Sun Botiga.
Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i / o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i / o industrial, així com l’ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de Sun Botiga.
Sun Botiga informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la Web.
Tan sols s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb fins informatius i de servei, sempre que es citi o es faci referència a la font, sent l’usuari l’únic responsable del mal ús dels mateixos.

ACCÉS I ESTADA A LA WEB. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els Clients i Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del web, mentre naveguin en la mateixa, així com després d’haver accedit.
Com a conseqüència de l’anterior, els Clients i Usuaris són els únics responsables davant Sun Botiga i tercers de:
1 – Les conseqüències que es puguin derivar d’una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut del la Web, elaborat o no per Sun Botiga, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.
2 – Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui malmetre, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir el gaudiment per altres Usuaris.
Sun Botiga es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés a la Web a Clients i Usuaris que facin un mal ús dels continguts i / o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document.
Sun Botiga informa que no garanteix:
1 – Que l’accés a la Web i / o a les web d’enllaç sigui ininterromput o lliure d’error.
2 – Que el contingut o software al que els Clients i Usuaris accedeixin a través de la Web o de les webs d’enllaç no continguin errors, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany.
3 – L’aprofitament que de la informació o contingut d’aquesta web o webs d’enllaç que els Clients i Usuaris poguessin realitzar per als seus propòsits personals.
La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada pels Clients i Usuaris com divulgativa i orientadora, tant amb relació a la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual:
Sun Botiga no garanteix l’exactitud de la informació continguda en aquesta web i per tant no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als Usuaris que poguessin derivar alguna inexactitud present a la web.

LA NOSTRA RESPONSABILITAT

Sun Botiga no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:
1 – De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials d’aquesta web o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de continguts de la web o de tercers.
2 – Dels eventuals danys i perjudicis als Clients o Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l’organització o la localització dels continguts i / o accés a la web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la web o un programa faciliti l’Usuari.
3 – Dels continguts d’aquelles pàgines a les que els clients o Usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos en la web, ja siguin autoritzats o no.
4 – Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a Sun Botiga mitjançant via contractual.
5 – De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos en la web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l’ús a Internet.
6 – De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s’organitzin a través de o entorn a la web i / o webs d’enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que pateixin els Clients o Usuaris particulars i / o col·lectius a conseqüència d’aquestes comunicacions i / o diàlegs.
Sun Botiga no serà responsable en cap cas quan es produeixin:
1 – Errors o retards en l’accés al Lloc Web per part del Client a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de Sun Botiga.
2 – Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
3 – Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client.
4 – De la no operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada pel Client per a l’enviament de la confirmació de la comanda.
5 – En tot cas, Sun Botiga es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.
6 – Així mateix, Sun Botiga té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. Sun Botiga es reserva el dret de modificar les condicions d’aplicació de les promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l’exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els Clients i Usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de bona fe.